Written Statement

by
His Divine Grace Om Vishnupad
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj

 

 

• • •

 

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE