SRI VYASA PUJA
of
His Divine Grace Om Vishnupad
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

8 December 2014
Sri Nabadwip Dham, India

 

 

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE