Our Disciplic Succession:
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj  Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj  Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad
"The Sun Never Sets on Sri Chaitanya Saraswat Math":
Worldwide Affiliate Branches and Centres
 
ABOUT US GUIDANCE LIBRARY DAILY PRACTICE PHOTO CALENDAR CONTACT
 

SRI NABADWIP DHAM MAHATMYA: CHAPTER SIX

Visiting Sri Ganga Nagar,
Sri Prthu Kunda, Sri Simantadwip,
Sri Visram Sthan, and Other Places

 

jaya jaya sri-chaitanya sachira nandana
jaya nityananda prabhu jahnava-jivana [1]

jaya jaya–All glory sachira nandana–to the son of Sachi, sri-chaitanya–Sri Chaitanya! jaya–All glory jahnava-jivana–to the life of Jahnava, nityananda prabhu–Nityananda Prabhu! [1]

All glory to the son of Sachi, Sri Chaitanya! All glory to the life of Jahnava, Nityananda Prabhu!

jaya jaya sitanatha jaya gadadhara
jaya jaya srivasadi gaura-parikara [2]

jaya jaya–All glory sitanatha–to the Lord of Sita Devi, Advaita Acharya! jaya–All glory gadadhara–to Gadadhar Pandit! jaya jaya–All glory srivasadi gaura-parikara–to Srivas Thakur and all the Lord's associates! [2]

All glory to the Lord of Sita Devi, Advaita Acharya! All glory to Gadadhar, Srivas, and all the Lord's associates!

para-dina prate prabhu nityananda-raya
srivasa sri-jiva laye grha bahiraya [3]

para-dina–The next day prate–in the morning, prabhu nityananda-raya–Nityananda Prabhu bahiraya–left grha–the Temple laye–with srivasa–Srivas [and] sri-jiva–Sri Jiva. [3]

The next day in the morning, Nityananda Prabhu left the Temple with Srivas and Sri Jiva.

sange chale rama-dasa adi bhakta-gana
yaite yaite kare gaura-sankirtana [4]

rama-dasa–Ramadas adi bhakta-gana–and the other devotees sange chale–accompanied [them, and] gaura-sankirtana kare–they chanted the Name of Gaura yaite yaite–as they walked. [4]

Ramadas and other devotees accompanied them, and they chanted the Name of Gaura as they walked.

antardvipa prante prabhu aila yakhana
sri-ganga-nagara jive dekhaya takhana [5]

yakhana–When prabhu–the Lord aila–came prante–to the boundary antardvipa–of Antardwip, takhana–then dekhaya–He showed sri-ganga-nagara–Sri Ganga Nagar jive–to Jiva. [5]

When the Lord came to the boundary of Antardwip, He showed Sri Ganga Nagar to Jiva.

prabhu bale, "suna jiva e ganga-nagara
sthapilena bhagiratha raghu-vamsa-dhara [6]

prabhu–The Lord bale–said, "suna–"Listen jiva–Jiva, e–this [is] ganga-nagara–Ganga Nagar. bhagiratha–Maharaj Bhagirath, raghu-vamsa-dhara–a forefather of Lord Ramachandra, sthapilena–established [it]. [6]

Nityananda Prabhu said, "Listen Jiva, this is Ganga Nagar. It was established by Maharaj Bhagirath, a forefather of Lord Ramachandra.

yabe ganga bhagirathi aila chaliya
bhagiratha yaya age sankha bajaiya [7]

yabe–When ganga–the Ganga, bhagirathi–the Bhagirathi (Ganga is known as Bhagirathi because she was brought to the earth by Maharaj Bhagirath to deliver his ancestors from their offence to Kapila Muni), chaliya aila–came [here,] bhagiratha–Maharaj Bhagirath yaya–went age–ahead [of her] bajaiya–blowing sankha–a conch. [7]

"When the Ganga, who is also known as Bhagirathi, came here, Maharaj Bhagirath went ahead of her blowing a conch.

navadvipa-dhame asi' ganga haya sthira
bhagiratha dekhe ganga na haya bahira [8]

asi'–Arriving navadvipa-dhame–in Nabadwip Dham, ganga–the Ganga sthira haya–stopped, [and] bhagiratha–Maharaj Bhagirath dekhe–saw [that] ganga–the Ganga bahira haya na–would not leave. [8]

"Arriving in Nabadwip Dham, the Ganga stopped, and Maharaj Bhagirath saw that she would not proceed.

bhayete vihvala haye raja bhagiratha
gangara nikate aila phiri' kata patha [9]

haye–Becoming vihvala–overwhelmed bhayete–with fear (that his ancestors would not be delivered), raja bhagiratha–Maharaj Bhagirath phiri' kata patha–retraced [his] course [and] aila–came gangara nikate–before the Ganga. [9]

"Overwhelmed with fear, Maharaj Bhagirath retraced his course and came before the Ganga.

ganga-nagarete vasi' tapa arambhila
tape tusta haye ganga saksat ha-ila [10]

vasi'–He stayed ganga-nagarete–in Ganga Nagar [and] arambhila–started to perform tapa–austerities. tusta haye–Pleased tape–by the austerities, ganga–Ganga saksat ha-ila–appeared. [10]

"He stayed in Ganga Nagar and began to perform austerities. Pleased by them, Ganga personally appeared before him.

bhagiratha bale, 'mata tumi nahi gele
pitrloka uddhara na habe kona kale' [11]

bhagiratha–Maharaj Bhagirath bale–said, 'mata–'O Mother, tumi nahi gele–if you do not go forward, [my] pitrloka–ancestors kona kale uddhara habe na'–will never be delivered.' [11]

"Maharaj Bhagirath said, 'O Mother, if you do not continue, my ancestors will never be delivered.'

ganga bale, 'suna vachha bhagiratha vira
kichhu dina tumi hetha haye thaka sthira [12]

ganga–Ganga bale–said, 'suna–'Listen, [my] vachha–child, vira bhagiratha–O heroic Bhagirath! sthira haye–Peacefully tumi thaka–stay hetha–here kichhu dina–for some time. [12]

"Ganga said, 'Listen, my child, O heroic Bhagirath! Peacefully stay here for some time.

magha-mase asiyachhi navadvipa-dhame
phalgunera sese yaba tava pitr-kame [13]

asiyachhi–We have come navadvipa-dhame–to Nabadwip Dham magha-mase–in the month of Magh (January–February). sese–At the end phalgunera–of Phalgun (February–March), yaba–I will go tava pitr-kame–to attend to your ancestors. [13]

"'We have come to Nabadwip Dham in the month of Magh. At the end of Phalgun, I will deliver your ancestors.

yanhara charana-jala ami bhagiratha
tanra nija-dhame mora pure manoratha [14]

bhagiratha–O Bhagirath, pure–I will fulfil mora–my manoratha–desires nija-dhame–in the abode tanra yanhara–of He whose charana-jala–foot-water ami–I [am]. [14]

"'O Bhagirath, I am the water that washes the feet of the Lord. Here in His abode, I will first fulfil my own desires.

phalguna-purnima-tithi prabhu-janma-dina
sei dina mama vrata achhe samichina [15]

purnima-tithi–The full moon day phalguna–in Phalgun (February–March) [is] prabhu-janma-dina–the birthday of the Lord, [and] mama vrata achhe samichina–I should perform a rite sei dina–on that day. [15]

"'The full moon day in Phalgun is the birthday of the Lord, and I should perform a rite on that day.

sei vrata udyapana kariya nischaya
chaliba tomara sange na kariha bhaya' [16]

udyapana kariya–I will complete sei vrata–this rite, [and then] nischaya–certainly chaliba–I will go tomara sange–with you. bhaya kariha na'–Do not be afraid.' [16]

"'I will complete this rite, and then certainly I will go with you. Do not be afraid.'

e ganga-nagare raja raghu-kula-pati
phalguna-purnima-dine karila vasati [17]

raja–The king raghu-kula-pati–of the Raghu dynasty (Maharaj Bhagirath) vasati karila–resided e ganga-nagare–in Ganga Nagar purnima-dine–until the full moon day phalguna–in Phalgun. [17]

"Maharaj Bhagirath resided in Ganga Nagar until the full moon day in Phalgun.

yei jana sri-phalguna-purnima-divase
ganga-snana kari' ganga-nagarete vase [18]

sri-gauranga puja kare upavasa kari'
purva-purusera saha sei yaya tari' [19]

yei sei jana–Anyone who vase–stays ganga-nagarete–in Ganga Nagar purnima-divase–on the full moon day sri-phalguna–in Phalgun, ganga-snana kari'–bathes in the Ganga, upavasa kari'–fasts, [and] puja kare–worships sri-gauranga–Sri Gauranga tari' yaya–crosses over [material existence] saha–with [their] purva-purusera–ancestors. [18–19]

"Anyone who stays in Ganga Nagar on the full moon day in Phalgun, bathes in the Ganga, fasts, and worships Sri Gauranga crosses over material existence, as do their ancestors.

sahasra purusa purva-gana sange kari'
sri-goloka prapta haya yatha tatha mari' [20]

prapta haya–They attain sri-goloka–Sri Goloka sange kari'–along with sahasra–one thousand purusa purva-gana–of their ancestors, yatha tatha–regardless of how or where mari'–they died. [20]

"Along with one thousand of their ancestors, they attain Sri Goloka, regardless of how or where they died.

ohe jiva e sthanera mahatmya apara
sri-chaitanya nrtya yatha kaila kata-bara [21]

ohe–O jiva–Jiva, mahatmya–the glories e sthanera–of this place [are] apara–unlimited. sri-chaitanya–Sri Chaitanya nrtya kaila–danced yatha–here kata-bara–many times. [21]

"O Jiva, the glories of this place are unlimited. Sri Chaitanya danced here many times.

ganga-dasa-grhe ara sanjaya-alaya
ai dekha drsta haya sada sukhamaya [22]

dekha–See ai–there ganga-dasa-grhe–the home of Ganga Das Pandit ara–and sanjaya-alaya–the home of Sanjay Das, [which] haya–are sada–always drsta–seen [to be] sukhamaya–filled with joy. [22]

"See there the homes of Ganga Das Pandit and Sanjay Das, which are always filled with joy.

ihara purvete yei dirghika sundara
tahara mahatmya suna ohe vijna-vara [23]

ohe–O vijna-vara–best of the wise, suna–hear [now] mahatmya–about the glories yei tahara–of the sundara–beautiful dirghika–lake ihara purvete–to their east. [23]

"O best of the wise, hear now about the glories of the beautiful lake to the east.

ballala-dirghika nama hayechhe ekhana
satya-yuge chhila era kata vivarana [24]

ekhana hayechhe–It has now become nama–known as ballala-dirghika–Ballal Dirghika, [but] era chhila kata vivarana–it was described in many other ways satya-yuge–during Satya-yuga. [24]

"It has now become known as Ballal Dirghika, but it was described in many other ways during Satya-yuga.

prthu name maharaja uchcha nicha sthana
katiya prthivi yabe karila samana [25]

sei kale ei sthana samana karite
mahajyotirmaya prabha uthe chaturbhite [26]

yabe sei kale–When maharaja–a king name–named prthu–Prthu katiya–was cutting [and] samana karila–levelling [the] uchcha–high [and] nicha–low sthana–places prthivi–on the earth, [he came] samana karite–to level ei–this sthana–place, [and an] mahajyotirmaya–extremely bright prabha–light uthe–arose chaturbhite–in the four directions. [25–26]

"When Maharaj Prthu was cutting and levelling all the high and low places on the earth, he came to level this place, and an extremely bright light appeared in all directions.

karmachari-gana maharajare janaya
raja asi' jyotih-punja dekhibare paya [27]

karmachari-gana–The workmen janaya–informed maharajare–the king, [and] raja–Maharaj Prthu asi'–came [and] dekhibare paya–saw jyotih-punja–the light. [27]

"The workmen informed the king, and Maharaj Prthu came and saw the light.

saktyavesa-avatara prthu-mahasaya
dhyanete janila sthana navadvipa haya [28]

prthu-mahasaya–Maharaj Prthu, saktyavesa-avatara–a soul empowered to act as the Lord Himself, janila–understood dhyanete–through meditation [that] sthana–this place haya–was navadvipa–Nabadwip. [28]

"Maharaj Prthu, a Saktyaves-avatar, through meditation understood this place to be Nabadwip.

sthanera mahatmya gupta rakhibara tare
ajna dila, 'kara kunda sthana manohare' [29]

rakhibara tare–To keep mahatmya–the glories sthanera–of this place gupta–hidden, ajna dila–he ordered, 'kara–Make sthana–this place manohare kunda'–into a beautiful lake.' [29]

"To keep the glories of this place hidden, he ordered, 'Make a beautiful lake here.'

ye kunda karila taha prthu-kunda name
vikhyata ha-ila sarva-navadvipa-dhame [30]

ye kunda–The lake taha–that karila–he made, name–known as prthu-kunda–Prthu Kunda, vikhyata ha-ila–became famous sarva-navadvipa-dhame–all over Nabadwip Dham. [30]

"The lake he made, known as Prthu Kunda, became famous all over Nabadwip Dham.

svachchha jala pana kari' grama-vasi-gane
kata sukha paila taha kahiba kemane [31]

kemane–How kahiba–will I describe taha kata–how much sukha–joy grama-vasi-gane–the villagers paila–felt pana kari'–by drinking svachchha jala–the pure water [in the lake]? [31]

"How can I describe how much joy the villagers felt when they drank the pure water of this lake?

pare sei sthane sri-laksmana sena dhira
dirghika khanana kaila bada-i gabhira [32]

pare–Later, dhira sri-laksmana sena–wise Sri Laksman Sen khanana kaila–excavated dirghika–the lake sei sthane–in that place, [making it] bada-i–extremely large [and] gabhira–deep. [32]

"Later, King Laksman Sen excavated, deepened, and enlarged the lake.

nija pitrlokera uddhara kari' asa
ballala-dirghika nama karila prakasa [33]

asa kari'–Desiring uddhara–to deliver nija–his pitrlokera–ancestors, nama prakasa karila–he named [the lake] ballala-dirghika–Ballal Dirghika. [33]

"Desiring to deliver his ancestors, he named the lake Ballal Dirghika (after his father, Ballal Sen).

ai dekha uchcha-tila dekhite sundara
laksmana-senera grha bhagna atahpara [34]

dekha–See ai–there uchcha-tila–the large hill [that is] sundara–beautiful dekhite–to behold. [There stood] grha–the house laksmana-senera–of Laksman Sen. atahpara–Since then, [it has fallen into] bhagna–ruin. [34]

"See there that large beautiful hill. There stood the house of Laksman Sen. It has since fallen into ruin.

e sakala alankara mahatirtha sthane
raja-gana kare sada punya uparjane [35]

raja-gana–Kings kare–made e sakala–all these alankara–ornaments (lakes, buildings, etc.) mahatirtha sthane–at this extremely holy place sada uparjane–to continuously accrue punya–good fortune. [35]

"Various kings made all these ornaments at this holy place so that they would continuously accrue good fortune.

parete yavana-raja dusila e-sthana
ataeva bhakta-gana na kare sammana [36]

parete–Later, yavana-raja–an uncivilised king dusila–desecrated e-sthana–this place. ataeva–Thus, bhakta-gana–devotees sammana kare na–do not worship [it]. [36]

"Later, an uncivilised king desecrated this place, and thus devotees do not worship it.

bhumi matra supavitra ei sthane haya
yavana-samsarga-bhaye vasa na karaya [37]

matra–Only bhumi–the land ei sthane–in this place haya–is supavitra–pure, [and] yavana-samsarga-bhaye–out of fear of interaction with uncivilised people, [devotees] vasa karaya na–do not reside here. [37]

"The land in this place is pure, but fearing interaction with the uncivilised people, devotees do not reside here.

e sthane ha-ila sri-murtira apamana
ataeva bhakta-vrnda chhade ei sthana" [38]

apamana–Offences sri-murtira–against Deities ha-ila–happened e sthane–in this place, [and] ataeva–thus bhakta-vrnda–devotees chhade–left ei–this sthana"–place." [38]

"Offences were made against Deities in this place, and thus devotees left."

eta bali' nityananda garjite garjite
ailena simuliya grama sannihite [39]

bali'–Saying eta–this, nityananda–Nityananda garjite garjite–roared. [Then] ailena–He came sannihite–to simuliya grama–the village of Simuliya. [39]

Saying this, Nityananda roared. He then came to Simuliya Gram.

simuliya dekhi' prabhu jiva prati kaya
"ei ta simantadvipa janiha nischaya [40]

dekhi'–Seeing simuliya–Simuliya, prabhu–the Lord kaya–said prati–to jiva–Jiva, "janiha–"Know nischaya–for certain [that] ei ta–this [is] simantadvipa–Simantadwip. [40]

Seeing Simuliya, Nityananda Prabhu said to Jiva, "Know for certain that this is Simantadwip.

gangara daksina tire navadvipa prante
simanta namete dvipa bale saba sante [41]

saba sante–The sadhus bale–call dvipa–the island prante–on the border navadvipa–of Nabadwip [and] daksina tire–the southern bank gangara–of the Ganga namete–by the name simanta–'Simanta'. [41]

"The sadhus call the island on the border of Nabadwip and the southern bank of the Ganga 'Simanta'.

kale ei dvipa ganga grasibe sakala
rahibe kevala eka sthana sunirmala [42]

kale–In time, ganga–the Ganga sakala grasibe–will completely cover ei–this dvipa–island [and] kevala–only eka–one sunirmala–pure sthana–place rahibe–will remain. [42]

"In time, the Ganga will completely cover this island, and only one pure place will remain.

yathaya simuli name parvati pujana
karibe visayi loka karaha sravana [43]

sravana karaha–Hear [now about how] visayi loka–materialistic people pujana karibe–will worship parvati–Parvati yathaya–in that place name–named simuli–Simuli. [43]

"Hear now about how materialistic people will worship Parvati in that place, which is known as Simuli.

kona kale satya-yuge deva mahesvara
'sri-gauranga' bali' nrtya karila vistara [44]

kona kale–Once, satya-yuge–during Satya-yuga, deva mahesvara–the god of gods (Lord Siva) bali'–was chanting sri-gauranga–'Sri Gauranga' [and] nrtya vistara karila–dancing. [44]

"Once, during Satya-yuga, the god of gods, Lord Siva, was chanting the Name of Sri Gauranga and dancing.

parvati jijnase tabe deva mahesvare
'keba se gauranga-deva balaha amare [45]

parvati–Parvati tabe–then jijnase–asked deva mahesvare–Lord Siva, 'keba–'Who [is] se gauranga-deva–this golden Lord? balaha–Please tell amare–me. [45]

"Parvati asked him, 'Who is this golden Lord? Please tell me.

tomara adbhuta nrtya kari' darasana
suniya gauranga-nama gale mora mana [46]

darasana kari'–Seeing tomara–your adbhuta–wonderful nrtya–dancing [and] suniya–hearing gauranga-nama–the Name 'Gauranga', mora–my mana–heart gale–melts. [46]

"'Seeing your wonderful dancing and hearing the Name 'Gauranga', my heart melts.

eta ye sunechhi mantra-tantra eta-kala
se saba janinu matra jivera janjala [47]

janinu–I have understood [that] eta ye se saba–all the mantra-tantra–chants and rites sunechhi–I have heard [about] eta-kala–for so long [are] matra–simply janjala–misery jivera–for the soul. [47]

"'I have understood that all the mantras and tantra I have heard about for so long are simply misery for the soul.

ataeva bala prabhu gauranga sandhana
bhajiya tahare ami paiba parana' [48]

ataeva–So, bala–please tell [me] sandhana–about prabhu gauranga–Lord Gauranga. bhajiya–Serving tahare–Him, ami–I paiba–will attain [new] parana'–life'. [48]

"'So, please tell me about Lord Gauranga. Serving Him, I will attain new life.'

parvatira katha suni' deva pasupati
sri-gauranga smari' kahe parvatira prati [49]

suni'–Hearing parvatira–Parvati's katha–words [and] smari'–remembering sri-gauranga–Sri Gauranga, pasupati deva–Lord Siva kahe–spoke prati–to parvatira–Parvati. [49]

"Hearing Parvati's words and remembering Sri Gauranga, Lord Siva spoke to Parvati.

'adya-sakti tumi hao sri-radhara amsa
tomare baliba tattva-gana avatamsa [50]

'tumi–'You hao–are adya-sakti–the primordial energy [and] amsa–an expansion sri-radhara–of Sri Radha. baliba–I will tell tomare–you tattva-gana avatamsa–the crown jewel of truths. [50]

"'You are the primordial energy and an expansion of Sri Radha. I will tell you the crown jewel of truths.

radha-bhava laye krsna kalite e-bara
mayapure sachi-garbhe habe avatara [51]

e-bara–This time, kalite–during Kali-yuga, krsna–Krishna laye–will take radha-bhava–the heart of Radha [and] avatara habe–appear mayapure–in Mayapur sachi-garbhe–in the womb of Sachi Devi. [51]

"'This time, during Kali-yuga, Krishna will take the heart of Radha and appear in Mayapur in the womb of Sachi Devi.

kirtana-rangete mati' prabhu goramani
vitaribe prema-ratna patra nahi gani' [52]

mati'–Maddened rangete–by [His] Pastimes kirtana–of kirtan, prabhu–Lord goramani–Goramani (the golden jewel) vitaribe–will distribute prema-ratna–the jewel of divine love gani' nahi–without judging [its] patra–recipients. [52]

"'Maddened by His Pastimes of kirtan, Lord Goramani will distribute the jewel of divine love without judging its recipients.

ei prema-vanya-jale ye jiva na bhase
dhik tara bhagye devi jivana vilase [53]

devi–O goddess, dhik–shame jivana vilase bhagye–on the life, enjoyment, and fortune ye tara jiva–of the souls who bhase na–do not float jale–in the waters ei prema-vanya–of this flood of divine love! [53]

"'O goddess, shame on the life, enjoyment, and fortune of the souls who do not float in the waters of this flood of divine love!

prabhura pratijna smari' preme yai bhasi'
dhairaya na dhare mana chhadilama kasi [54]

smari'–Remembering pratijna–the promise prabhura–of the Lord, bhasi' yai–I float preme–in divine love. mana–[My] heart dhare na–does not maintain [its] dhairaya–composure, [and thus] chhadilama–I have left kasi–Kasi. [54]

"'Remembering the promise of the Lord, I float in divine love. My heart has lost its composure, and thus I have left Kasi.

mayapura antarbhage jahnavira tire
gauranga bhajiba ami rahiya kutire' [55]

ami–I rahiya–will stay kutire–in a hut tire–on the bank jahnavira–of the Ganga mayapura antarbhage–in Mayapur [and] bhajiba–worship gauranga'–Gauranga.' [55]

"'I will stay in a hut on the bank of the Ganga in Mayapur and worship Gauranga.'

dhurjatira vakya suni' parvati sundari
ailena simantadvipete tvara kari' [56]

suni'–Hearing dhurjatira–Siva's vakya–words, sundari–beautiful parvati–Parvati tvara kari'–quickly ailena–came simantadvipete–to Simantadwip. [56]

"Hearing Siva's words, beautiful Parvati quickly came to Simantadwip.

sri-gauranga-rupa sada karena chintana
'gaura' bali' preme bhase sthira nahe mana [57]

sada chintana karena–She constantly meditated sri-gauranga-rupa–on the form of Sri Gauranga. bali'–Chanting, 'gaura'–'Gaura' bhase–she floated preme–in divine love, [and her] mana–heart sthira nahe–became unsteady. [57]

"She constantly meditated on the form of Sri Gauranga. Chanting Gaura's Name she floated in divine love, and her heart became unsteady.

kata-dine gaurachandra krpa vitariya
parvatire dekha dila sagane asiya [58]

kata-dine–Eventually, gaurachandra–Gaurachandra krpa vitariya–bestowed [His] mercy; asiya–He came sagane–with [His] associates [and] dekha dila–appeared parvatire–to Parvati. [58]

"Eventually, Gaurachandra bestowed His mercy; He came with His associates and appeared to Parvati.

sutapta kanchana-varna dirgha kalevara
mathaya chanchara kesa sarvanga sundara [59]

[His] dirgha–long kalevara–form [was] sutapta kanchana-varna–the colour of molten gold. sarvanga–All [His] limbs [and] chanchara kesa–the wavy hair mathaya–on [His] head [were] sundara–beautiful. [59]

"His long form was the colour of molten gold, and His limbs and the wavy hair on His head appeared very beautiful.

trikachchha kariya vastra tara paridhana
gale dole phula-mala apurva vidhana [60]

tara paridhana vastra–He wore cloth trikachchha kariya–tucked three times, [and] apurva vidhana phula-mala–a wonderful flower garland dole–swung gale–on [His] neck. [60]

"He wore a dhoti tucked in three places, and a wonderful flower garland swung on His neck.

preme gadagada vakya kahe gaura-raya
'balago parvati! kena aile hethaya' [61]

[His] vakya–voice gadagada–faltering preme–in divine love, gaura-raya–Gaura Ray kahe–said, 'balago–'O parvati!–Parvati! kena–Why aile–have you come hethaya'–here?' [61]

"Stammering in divine love, Gaura Ray said, 'O Parvati! Why have you come here?'

jagatera prabhu-pade padiya parvati
janaya apana duhkha sthira nahe mati [62]

parvati–Parvati padiya–bowed prabhu-pade–at the feet of the Lord jagatera–of the universe, [and] mati sthira nahe–with an unsteady mind, janaya–explained apana–her duhkha–sadness. [62]

"Parvati bowed at the feet of the Lord of the universe, and with an unsteady mind, explained her sadness.

'ohe prabhu jagannatha jagata-jivana
sakalera dayamaya mora vidambana [63]

'ohe–'O prabhu–Master! jagannatha–O Lord of the universe! jagata-jivana–O Life of the universe! [You are] dayamaya–merciful sakalera–to everyone, [but] vidambana–cruel mora–to me. [63]

"'O Master! O Lord and Life of the universe! You are merciful to everyone, but cruel to me.

tava bahirmukha jive bandhana karana
niyukta karila more patita-pavana [64]

patita-pavana–O Saviour of the fallen, niyukta karila–You have engaged more–me bandhana karana–in imprisoning jive–the souls [who are] tava bahirmukha–averse to You. [64]

"'O Saviour of the fallen, You have engaged me in imprisoning the souls who are averse to You.

ami thaki sei kaje samsara patiya
tomara ananta preme vanchita ha-iya [65]

ami–I sei kaje thaki–perform this duty [and] patiya–manage samsara–the material world, [but] vanchita ha-iya–I am deprived tomara ananta preme–of Your infinite divine love. [65]

"'I perform this duty and manage the material world, but I am deprived of Your infinite divine love.

loke bale yatha krsna maya nahi tatha
ami tabe bahirmukha ha-inu sarvatha [66]

loke–People bale–say [that] maya–Maya [is] nahi–not present yatha tatha–wherever krsna–Krishna [is present]. tabe–Thus, ami–I ha-inu–have become sarvatha–completely bahirmukha–estranged [from You]. [66]

"'People say that Maya is absent wherever Krishna is present. Thus, I have become completely estranged from You.

kemane dekhiba prabhu tomara vilasa
tumi na karile patha ha-inu nirasa' [67]

prabhu–O Lord, kemane–how dekhiba–will I see tomara–Your vilasa–Pastimes? tumi patha na karile–If You do not make a way [for me], ha-inu–I will be nirasa'–hopeless.' [67]

"'O Lord, how will I see Your Pastimes? If You do not make a way for me, I will be hopeless.'

eta bali' sri-parvati gaura-pada-dhuli
simante la-ila sati kariya akuli [68]

bali'–Saying eta–this, sati sri-parvati–chaste Parvati Devi akuli kariya–desperately la-ila–rubbed gaura-pada-dhuli–Gaura's foot-dust simante–into [her] parting. [68]

"Saying this, chaste Parvati Devi desperately rubbed Gaura's foot-dust into the parting in her hair.

sei haite sri-simantadvipa nama haila
simuliya bali' ajna-janete kahila [69]

sei haite–Since then, [this place] nama haila–has been known [as] sri-simantadvipa–Sri Simantadwip, [though] ajna-janete–the ignorant bali' kahila–call [it] simuliya–Simuliya. [69]

"Since then, this place has been known as Simantadwip, though the ignorant call it Simuliya.

sri-gauranga-chandra tabe prasanna ha-iya
balila, "parvati suna katha mana diya [70]

sri-gauranga-chandra–Moon-like Sri Gauranga tabe prasanna ha-iya–was then pleased [and] balila–said, 'parvati–'O Parvati, suna–listen katha–to [My] words mana diya–attentively. [70]

"Moon-like Sri Gauranga was pleased and said, 'O Parvati, listen to My words attentively.

tumi mora bhinna nao sakti sarvesvari
eka sakti dui rupa mama sahachari [71]

tumi–You nao–are not bhinna–separate mora–from Me. [You are My] sakti–energy [and] sarvesvari–the goddess of all. mama–My sahachari–consort, [My] eka–one sakti–energy, [has] dui–two rupa–forms. [71]

"'You are not separate from Me. You are My energy and the goddess of all. My consort, My singular energy, has two forms.

svarupa-saktite tumi radhika amara
bahiranga-rupe radha tomate vistara [72]

amara svarupa-saktite–As {My] personal energy, tumi–you [are] radhika–Radhika. bahiranga-rupe–As [My] external energy, radha–Radha vistara–expands tomate–as you. [72]

"'As My personal energy, you are Radhika. As My external energy, Radha expands as you.

tumi naile mora lila siddha nahi haya
tumi yogamaya-rupe lilate nischaya [73]

tumi naile–Without you, mora–My lila–Pastimes haya nahi–are not siddha–complete. yogamaya-rupe–As Yogamaya, tumi–you [are] nischaya–certainly [involved] lilate–in [My] Pastimes. [73]

"'Without you, My Pastimes are not complete. As Yogamaya, you are certainly involved in My Pastimes.

vraje tumi paurnamasi-rupe nitya kala
navadvipe praudha-maya saha ksetra-pala' [74]

vraje–In Vraja, tumi–you [are] nitya kala–eternally [present] paurnamasi-rupe–as Paurnamasi, [and] navadvipe–in Nabadwip, [you are present] praudha-maya–as Praudha Maya saha–with ksetra-pala'–the guardian of [My] abode (Lord Siva).' [74]

"'In Vraja, you are eternally present as Paurnamasi, and in Nabadwip, you are present as Praudha Maya with Lord Siva, the guardian of the Dham.'

eta bali' sri-gauranga haila adarsana
premavista haye rahe parvatira mana [75]

bali'–Saying eta–this, sri-gauranga–Sri Gauranga adarsana haila–disappeared, [and] parvatira–Parvati's mana–heart rahe–became premavista haye–overwhelmed with divine love. [75]

"Saying this, Sri Gauranga disappeared, and Parvati's heart became overwhelmed with divine love.

simantini-devi-rupe rahe eka bhite
praudha-maya mayapure rahe gaura-prite" [76]

gaura-prite–Out of love for Gaura, rahe–Parvati remains [here] eka bhite–in one place simantini-devi-rupe–as Simantini Devi [and] rahe–remains mayapure–in Mayapur praudha-maya"–as Praudha Maya." [76]

"Out of love for Sri Gauranga, Parvati remains here as the goddess of Simantadwip and in Mayapur as Praudha Maya."

eta bali' nityananda kajira nagare
pravesila jive laye takhana satvare [77]

bali'–Saying eta–this, nityananda–Nityananda takhana–then satvare–quickly pravesila–entered kajira nagare–Kazi Nagar laye–with jive–Jiva. [77]

Saying this, Nityananda quickly entered Kazi Nagar with Jiva.

prabhu bale, "ohe jiva sunaha vachana
kajira nagara ei mathura bhuvana [78]

prabhu–The Lord bale–said, "ohe–"O jiva–Jiva, sunaha–listen vachana–to [My] words. ei kajira nagara–Kazi Nagar [is] ei mathura bhuvana–the land of Mathura. [78]

Nityananda Prabhu said, "O Jiva, listen to My words. Kazi Nagar is Mathura.

hetha sri-gauranga-raya kirtana kariya
kaji nistarila prabhu prema-ratna diya [79]

hetha–Here, sri-gauranga-raya prabhu–Lord Sri Gauranga Ray kirtana kariya–performed kirtan, kaji nistarila–delivered the Kazi, [and] diya–gave [him] prema-ratna–the jewel of divine love. [79]

"Here, Sri Gauranga performed kirtan, delivered the Kazi, and gave him the jewel of divine love.

sri-krsna-lilaya yei kamsa mathuraya
gauranga-lilaya chanda-kaji nama paya [80]

yei–He who [was] kamsa–Kamsa sri-krsna-lilaya–during Sri Krishna's Pastimes mathuraya–in Mathura nama paya–became known as chanda-kaji–Chand Kazi gauranga-lilaya–during Gauranga's Pastimes. [80]

"He who was Kamsa during Krishna's Pastimes in Mathura became known as Chand Kazi during Gauranga's Pastimes.

ei-janya prabhu tare matula balila
bhaye kaji gaura-pade sarana la-ila [81]

prabhu–The Lord ei-janya–thus balila–called tare–him matula–uncle. bhaye–Out of fear, kaji–the Kazi sarana la-ila–took shelter gaura-pade–at Gaura's feet. [81]

"The Lord thus called the Kazi His uncle. Out of fear, the Kazi took shelter at Gauranga's feet.

kirtana arambhe kaji mrdanga bhangila
hosena sahara bale utpata karila [82]

kirtana arambhe–When [Sri Gauranga] began performing kirtan, kaji–the Kazi bhangila–broke mrdanga–a mrdanga (drum) [and] utpata karila–made a disturbance hosena sahara bale–on the order of Nawab Hussian Shah. [82]

"When Gauranga began performing kirtan, the Kazi broke a mrdanga and made a disturbance on the order of Nawab Hussein Shah.

hosenasa se jarasandha gauda-rajyesvara
tanhara atmiya kaji pratapa vistara [83]

se hosenasa–Hussein Shah, gauda-rajyesvara–the emperor of Gauda, [was] jarasandha–Jarasandha. pratapa vistara–He influenced tanhara–his atmiya–relative kaji–the Kazi. [83]

"Hussein Shah, the emperor of Gauda at that time, was previously Jarasandha. He influenced the Kazi, who was his relative.

prabhu tare nrsimha-rupete deya bhaya
bhaye kamsa-sama kaji jadasada haya [84]

nrsimha-rupete–In the form of Nrsimha, prabhu–the Lord bhaya deya–frightened tare–him, [and] kamsa-sama–like Kamsa, kaji–the Kazi jadasada haya–cringed bhaye–in fear. [84]

"In the form of Nrsimha, the Lord frightened the Kazi, and like Kamsa, the Kazi cringed in fear.

tare prema diya kaila vaisnava-pradhana
kajira nistara katha sune bhagyavan [85]

diya–The Lord gave tare–him prema–divine love [and] kaila–made [him] vaisnava-pradhana–a great devotee. sune–Those who hear katha–discussion kajira nistara–of the Kazi's deliverance [are] bhagyavan–fortunate. [85]

"The Lord then gave him divine love and made him a great devotee. Those who hear of the Kazi's deliverance are fortunate.

vraja-tattva navadvipa-tattve dekha bheda
krsna-aparadhi labhe nirvana abheda [86]

hetha aparadhi paya prema-ratna-dhana
ataeva gaura-lila sarvopari hana [87]

dekha–See bheda–the difference vraja-tattva navadvipa-tattve–between Vraja and Nabadwip: krsna-aparadhi–offenders of Krishna labhe–attain abheda nirvana–static liberation, [but] aparadhi–offenders hetha–here paya–attain prema-ratna-dhana–the wealth of the jewel of divine love. ataeva–Thus, gaura-lila–the Pastimes of Gaura hana–are sarvopari–above all. [86–87]

"See the difference between Vraja and Nabadwip: in Vraja, those who offend Krishna attain static liberation, but in Nabadwip, offenders attain the jewel of divine love. Thus, the Pastimes of Gaura are supreme.

gaura-dhama gaura-nama gaura-rupa-guna
aparadha nahi mane tarite nipuna [88]

gaura-dhama–Gaura's Abode, gaura-nama–Gaura's Name, [and] gaura-rupa guna–Gaura's Form and Qualities mane nahi–do not consider aparadha–offences, [and are] nipuna–adept tarite–at deliverance. [88]

"Gaura's Abode, Name, Form, and Qualities do not consider offences and are adept at delivering souls.

yadi aparadha thake sadhakera mane
krsna-name krsna-dhame tare bahu-dine [89]

yadi–If aparadha–offences thake–exist sadhakera mane–in the mind of a practitioner, krsna-name–Krishna's Name [and] krsna-dhame–Krishna's abode tare–deliver [them] bahu-dine–after a long time. [89]

"If offences are present in the mind of a practitioner, Krishna's Name and abode deliver them after a long time.

gaura-name gaura-dhame sadya prema haya
aparadha nahi tara badha upajaya [90]

gaura-name–Through Gaura's Name [and] gaura-dhame–Gaura's abode, prema haya–souls attain divine love sadya–immediately; aparadha–offences badha upajaya nahi–do not obstruct tara–them. [90]

"Gaura's Name and abode, however, immediately give souls divine love; offences do not obstruct them.

ai dekha ohe jiva kajira samadhi
dekhile jivera nasa haya adhi vyadhi" [91]

ohe–O jiva–Jiva, dekha–see ai–there kajira samadhi–the samadhi (tomb) of the Kazi. dekhile–By seeing [it,] jivera–a soul's adhi vyadhi–sickness and sorrow nasa haya"–are dispelled." [91]

"O Jiva, see there the samadhi of the Kazi. Seeing it dispels sickness and sorrow."

eta bali' nityananda preme garagara
chalilena druta sankha-vanika-nagara [92]

bali'–Saying eta–this, nityananda–Nityananda, garagara–smouldering preme–with divine love, druta–quickly chalilena–went sankha-vanika-nagara–to Sankha Vanik Nagar. [92]

Saying this, Nityananda, smouldering with divine love, quickly went to Sankha Vanik Nagar.

tatha giya sri-jivere balena vachana
"oi dekha saradanga apurva darsana [93]

giya–Arriving tatha–there, vachana balena–He said sri-jivere–to Jiva, "dekha–"See oi–there apurva darsana–the wonderful sight saradanga–of Saradanga. [93]

Arriving there, He said to Sri Jiva, "See there the wonderful sight of Saradanga.

sri-saradanga nama ati manohara
jagannatha vaise yatha la-iya sabara [94]

nama–The name sri-saradanga–Sri Saradanga [is] ati–extremely manohara–beautiful. jagannatha–Jagannath vaise–resides yatha–there sabara la-iya–with the sabaras. [94]

"The name Saradanga is also very beautiful. Jagannath resides there with the sabaras.

purve yabe raktabahu dauratmya karila
dayita sahita prabhu hethaya aila [95]

purve–Previously, yabe–when raktabahu–Raktabahu dauratmya karila–was on a rampage, prabhu–the Lord aila–came hethaya–here sahita–with dayita–the sabaras (a tribe of outcastes). [95]

"Previously, when a demon named Raktabahu was on a rampage, the Lord came here with the sabaras.

sri-purusottama sama ei dhama haya
nitya jagannatha-sthiti tathaya nischaya" [96]

ei–This dhama–place haya–is sama–nondifferent sri-purusottama–from Jagannath Puri; nischaya–certainly nitya jagannatha-sthiti–Jagannath resides eternally tathaya"–here." [96]

"This place is nondifferent from Sri Purusottam Ksetra; Jagannath certainly resides here eternally."

tabe tantuvaya-grama ha-ilena para
dekhilena khola-vecha sridhara-agara [97]

tabe–Then para ha-ilena–they passed through tantuvaya-grama–the village of Tantuvaya [and] dekhilena–saw khola-vecha sridhara-agara–the cottage of the banana seller Sridhar. [97]

They then passed through Tantuvaya Gram and saw the cottage of Kholavecha Sridhar.

prabhu bale, "ei sthane sri-gauranga hari
kirtana visrama kaila bhakte krpa kari' [98]

prabhu–The Lord bale–said, "ei sthane–"In this place, sri-gauranga hari–Lord Sri Gauranga kirtana visrama kaila–chanted, rested, krpa kari'–and blessed bhakte–devotees. [98]

Nityananda Prabhu said, "Here, Sri Gauranga chanted, rested, and blessed the devotees.

ei hetu visrama-sthana era nama
hetha sridharera ghare karaha visrama [99]

era–Its nama–name ei hetu–thus [became] visrama-sthana–Visram Sthan ('The Lord's resting place'). visrama karaha–You may rest hetha–here sridharera ghare–in Sridhar's cottage. [99]

"This place thus became known as Visram Sthan. You may rest here in Sridhar's cottage."

sridhara sunila yabe prabhu-agamana
sastange asiya kare prabhura pujana [100]

yabe–When sridhara–Sridhar sunila–heard prabhu-agamana–of the Lord's arrival, asiya–he came sastange–in prostration [and] prabhura pujana kare–worshipped the Lord. [100]

When Sridhar heard of Nityananda Prabhu's arrival, he came, prostrated himself, and worshipped the Lord.

bale, "prabhu bada daya e dasera prati
visrama karaha hetha amara minati" [101]

bale–He said, "prabhu–"O Lord, bada daya–Be greatly merciful e dasera prati–to this servant [and] visrama karaha–rest hetha–here. [This is] amara–my minati"–request." [101]

He said, "O Lord, be most merciful to this servant and rest here. This is my request."

prabhu bale, "tumi hao ati bhagyavan
tomare karila krpa gaura bhagavan [102]

prabhu–The Lord bale–replied, "tumi–"You hao–are ati–very bhagyavan–fortunate: gaura bhagavan–Lord Gauranga krpa karila–has bestowed mercy tomare–upon you. [102]

Nityananda Prabhu replied, "You are very fortunate: Lord Gauranga has bestowed His mercy upon you.

adya mora e sthane kariba visrama"
suniya sridhara tabe haya apta-kama [103]

adya–Today, mora–we visrama kariba–will rest e sthane"–here." suniya–Hearing [this,] sridhara–Sridhar haya–was tabe–then apta-kama–satisfied. [103]

"Today, we will rest here." Hearing this, Sridhar was satisfied.

bahu-yatne seva-yogya samagri la-iya
randhana karaya bhakta brahmanere diya [104]

bahu-yatne–With great care, la-iya–Sridhar collected seva-yogya–offerable samagri–ingredients [and engaged] bhakta brahmanere–a Vaisnava brahman diya randhana karaya–to cook. [104]

With great care, Sridhar collected suitable ingredients and engaged a Vaisnava brahman to cook.

nitai srivasa seva haile samapana
anande prasada paya sri-jiva takhana [105]

[When] nitai–Nitai [and] srivasa–Srivas's seva–service samapana haile–was complete, sri-jiva–Sri Jiva takhana–then anande–joyfully paya–took [their] prasada–remnants. [105]

Once Nitai and Srivas had been served, Sri Jiva joyfully took their prasad.

nityanande khattopari karaya sayana
savamse sridhara kare pada-samvahana [106]

sayana karaya–Sridhar laid nityanande–Nityananda khattopari–on a bed. [Then] sridhara–Sridhar savamse–and [his] family pada-samvahana kare–massaged [the Lord's] feet. [106]

Sridhar laid Nityananda on a bed, and then he and his family massaged the Lord's feet.

aparahne sri-jivere la-iya srivasa
sasti-tirtha dekhaila ha-iya ullasa [107]

aparahne–In the afternoon, srivasa–Srivas la-iya–took sri-jivere–Sri Jiva [and] ullasa ha-iya–joyfully dekhaila–showed [him] sasti-tirtha–Sasti Tirtha. [107]

In the afternoon, Srivas took Sri Jiva and joyfully showed him Sasti Tirtha.

srivasa kahila, "suna jiva sad-asaya
purve deva-gana yabe sunila nischaya [108]

navadvipe habe mahaprabhu avatara
visvakarma ailena nadiya nagara [109]

srivasa–Srivas kahila–said, "suna–"Listen, sad-asaya jiva–O pure-hearted Jiva! purve–Previously, yabe–when deva-gana–the gods sunila–heard [that] mahaprabhu–Mahaprabhu nischaya avatara habe–would certainly descend navadvipe–in Nabadwip, visvakarma–the architect of the gods ailena–came nadiya nagara–to the city of Nadia. [108–109]

Srivas said, "Listen, O pure-hearted Jiva! Previously, when the gods heard that Mahaprabhu would descend in Nabadwip, Visvakarma came to Nadia.

prabhu yei pathe karibena sankirtana
sei pathe jalakasta karite varana [110]

eka ratre sata kunda katila visai
sesa kunda kaji-grame karila katai [111]

varana karite–To prevent jalakasta–a scarcity of water yei pathe sei pathe–along the paths on which prabhu–the Lord karibena–would perform sankirtana–sankirtan, katila–Visvakarma dug sata visai kunda–sixty large ponds eka ratre–in one night. katai karila–He made sesa kunda–the last pond kaji-grame–in the village of the Kazi. [110–111]

"To prevent a scarcity of water along the paths where the Lord would perform sankirtan, Visvakarma dug sixty large ponds in one night, the last of which he made in the village of the Kazi.

sridharera kala-baga dekhite sundara
ihara nikata eka dekha sarovara [112]

sridharera–Sridhar's kala-baga–banana grove [is] sundara–beautiful dekhite–to see. dekha–See [also] eka sarovara–the lake ihara nikata–nearby it. [112]

"Sridhar's banana grove is beautiful to see. See also the lake nearby.

ei sarovare kabhu kari' jala-khela
mahaprabhu la-ilena sridharera khola [113]

mahaprabhu–Mahaprabhu kabhu–sometimes jala-khela kari'–played in the water ei sarovare–in that lake [and] la-ilena–took sridharera–Sridhar's khola–bananas. [113]

"Mahaprabhu sometimes played in the water there and took Sridhar's bananas.

adyavadhi mocha thoda la-iya sridhara
sri-sachi-matake deya ullasa antara [114]

adyavadhi–Still today, sridhara–Sridhar la-iya–collects mocha–banana flowers [and] thoda–stems, [and] deya–gives [them] sri-sachi-matake–to Mother Sachi ullasa antara–with joy in his heart. [114]

"Still today, Sridhar collects banana flowers and stems, and gives them to Mother Sachi with joy in his heart.

ihara nikate mayamari nama sthana
dekhaha sri-jiva ajo achhe vidyamana [115]

ihara nikate–Near here [is] sthana–a place nama–named mayamari–Mayamari. sri-jiva–O Sri Jiva, dekhaha–see [that it] vidyamana achhe–exists ajo–even today. [115]

"Near here is a place called Mayamari. O Jiva, see that it still exists there today.

pauranika katha eka karaha sravana
tirtha-yatra baladeva karila yakhana [116]

navadvipe asi' yabe karila visrama
vipra-gana janaila mayasura nama [117]

sravana karaha–Hear eka–a katha–story pauranika–from the Puranas: [once] yakhana–when baladeva–Baladev tirtha-yatra karila–was on a pilgrimage, asi'–He came navadvipe–to Nabadwip [and] visrama karila–rested. yabe–At that time, vipra-gana–some brahmans janaila–told him about mayasura nama–the demon named Maya. [116–117]

"Please hear a story from the Puranas: once when Baladev was on a pilgrimage, He came to Nabadwip and rested. At that time, some brahmans told Him about a demon named Maya.

mayasura-upadrava suni haladhara
mahavege dhare tare mathera bhitara [118]

suni'–Hearing upadrava–of the havoc [raised by] mayasura–the demon Maya, haladhara–Baladev mahavege–furiously dhare–confronted tare–him bhitara–in mathera–a field. [118]

"Hearing of the havoc raised by Mayasura, Baladev furiously confronted him in a field.

mahayuddha kaila daitya baladeva satha
avasese rama tare karila nipata [119]

daitya–The demon mahayuddha kaila–fought ferociously satha–with baladeva–Baladev, [and] avasese–finally rama–Baladev nipata karila–killed tare–him. [119]

"The demon fought with Baladev ferociously, and finally Baladev killed him.

se avadhi mayamari nama khyata haila
bahu-kala katha aja tomare kahila [120]

se avadhi–Since then, [this place] khyata haila–has become known nama–by the name mayamari–Mayamari. aja–Today, kahila–I have told tomare–you bahu-kala katha–a very old story. [120]

"Since then, this place has become known as Mayamari. Today, I have told you a very old story.

talavana nama ei tirtha vraja-pure
sada bhagyavan jana nayanete sphure" [121]

ei–This tirtha–place [is] nama–known as talavana–Talavan vraja-pure–in the town of Vraja [and] sada–always sphure–appears nayanete–before the eyes bhagyavan jana"–of the fortunate souls." [121]

"This place is known as Talavan in Vraja and always appears before the eyes of the fortunate souls."

sei ratre sei sthane thakilena sabe
para-dina yatra kare "hari hari" rabe [122]

sei ratre–That night, thakilena–they stayed sei sthane–there, [and] para-dina–the next day sabe–they yatra kare–travelled on, rabe–chanting hari hari–"Hari! Hari!" [122]

That night, they stayed there, and the next day they continued on, chanting, "Hari! Hari!"

nitai-jahnava-pada-chhaya yara asa
nadiya-mahatmya kare e dasa prakasa [123]

e–This dasa–servant, yara–whose asa–aspiration nitai-jahnava-pada-chhaya–in the shade of Nitai and Jahnava's feet, prakasa kare–reveals nadiya-mahatmya–the glories of Nadia. [123]

This servant, whose aspiration is the shade of Nitai and Jahnava's feet, reveals the glories of Nadia.

 

 

⇐ (5) Sri Mayapur and Antardwip

(7) Sri Suvarna Bihar and Sri Deva Palli ⇒

 

CONTENTS:
· Translator's Note
· Publishers' Notes
· Sri Navadvipa-dhama-parikramaya Ahvana
· Preface
· Sriman Navadvipa-dhama-vandana

Sri Navadvipa-dhama-mahatmya:
The Glories of the Dham
The Nature and Dimensions of the Dham
Instructions for Circumambulating the Dham
Sri Jiva Hears the Glories of the Dham
Sri Mayapur and Antardvip
Visiting Sri Ganga Nagar, Sri Prthu Kunda, Sri Simantadwip, Sri Visram Sthan, and Other Places
Sri Suvarna Bihar and Sri Deva Palli
Sri Harihara Ksetra, Sri Varanasi, and Sri Godruma
Sri Madhyadwip and Sri Naimisa
Visiting Sri Brahmana Puskara, Sri Uchcha Hatta, and other places
Sri Sri Koladwip, Sri Samudragad, Sri Champa Hatta, and Sri Jayadev
Sri Sri Rtudwip and Sri Radha Kunda
Sri Vidya Nagar and Sri Jahnudwip
Sri Modadrumadwip and Sri Rama-Lila
Sri Vaikunthapur, Sri Rudradwip, and Sri Pulina
Sri Bilvapaksa and Sri Bharadvaja Tila
Sri Jiva Goswami's Questions and Srila Nityananda Prabhu's Answers
The Removal of Sri Jiva Goswami's Doubts and His Travelling to Vrindavan

Sri Navadvipa-bhava-taranga

Sri Gaura Krishna Tattva
The Land of Sweetness
The Ten Offences to the Holy Dham
Glossary

Maps

"HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS | HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS"