Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj's
Sri Vyasa Puja Maha-Mahotsav Celebration in Kolkata

Sunday, 29 September 2019
Dum Dum Park, Kolkata, West Bengal

 

 

pujya-sri-guru-varga-vandita-mahabhavanvitayah sada
paurvaparya-parampara-prachalita-prajya-pramurtakrteh
bhakter nirmala-nirjharasya nibhrtam samraksakam sadaram
vande sri-gurudevam anata-sira acharya-varyam nijam

"I bow my head in eternal obeisance to my Gurudev, the best of acharyas, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. He is the ever vigilant, stalwart guardian of the current of pure devotion whose highest form flows from our most worshippable Sri Rupanuga Guru-varga in their exclusive dedication to Mahabhav, Srimati Radharani."

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

<< Back to the main page

 

When you worship your Guru, worship Krishna, Krishna is always in your house. Every day you offer to Gurudev, you serve Gurudev, and Gurudev is always in your house.

"HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS | HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS"