Our Disciplic Succession:
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj  Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj  Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad
"The Sun Never Sets on Sri Chaitanya Saraswat Math":
Worldwide Affiliate Branches and Centres
 
ABOUT US GUIDANCE LIBRARY DAILY PRACTICE PHOTO CALENDAR CONTACT
 

Sri Guru-Parampara

(Sung on the appearance days of the Lord, as well as the appearance and disappearance days of Sri Guru-varga luminaries; verses 1 to 9 are composed by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur)

 

krsna haite chatur-mukha,hana krsna-sevonmukha,
brahma haite naradera mati
narada haite vyasa,madhva kahe vyasa-dasa,
purnaprajna padmanabha gati [1]

Through Krishna, Brahma became devoted to Krishna's service. Brahma inspired Narad. Narad inspired Vyasadev. Madhva Acharya is a servant of Vyasa. Then, the line continued through Purnaprajna and Padmanabha

nrhari madhava-vamse,aksobhya paramahamse,
sisya bali' angikara kare
aksobhyera sisya jaya-tirtha name parichaya,
tanra dasye jnanasindhu tare [2]

Nrhari Tirtha and Madhava Tirtha were also disciples in Madhva Acharya's line. Madhava Tirtha accepted the paramahamsa Aksobhya Tirtha as his disciple. Aksobhya Tirtha's disciple was Jaya Tirtha. Jaya Tirtha's servant was Jnanasindhu.

tanha haite dayanidhi,tanra dasa vidyanidhi,
rajendra ha-ila tanha haite
tanhara kinkara jaya-dharma name parichaya,
parampara jana bhala mate [3]

After Jnanasindhu came Dayanidhi. Dayanidhi's servant was Vidyanidhi. After Vidyanidhi came Rajendra. Rajendra's servant was Jaya Dharma. Know the parampara properly in this way.

jayadharmma-dasye khyati,sri purusottama-yati
tan'ha'te brahmanya-tirtha suri
vyasatirtha tanra dasa,laksmipati vyasa-dasa,
tanha haite madhavendra puri [4]

Jaya Dharma's renowned servant was Sri Purusottam Tirtha. After Sri Purusottam Tirtha came the learned Brahmanya Tirtha. Brahmanya Tirtha's servant was Vyasa Tirtha. Vyas Tirtha's servant was Laksmipati. After Laksmipati came Madhavendra Puri.

madhavendra puri-vara,sisya-vara sri-isvara,
nityananda, sri-advaita vibhu
isvara-purike dhanya,karilena sri-chaitanya,
jagad-guru gaura mahaprabhu [5]

The best disciples of the great Madhavendra Puri were Isvar Puri, Lord Nityananda, and Lord Sri Advaita. Jagad-guru Sri Chaitanya Mahaprabhu blessed Isvar Puri (by accepting Isvar Puri as His Guru.)

mahaprabhu sri-chaitanya,radha-krsna nahe anya,
rupanuga janera jivana
visvambhara priyankara,sri svarupa-damodara,
sri gosvami rupa-sanatana [6]

Sri Chaitanya Mahaprabhu is nondifferent from Sri Sri Radha-Krsna and is the very life of Sri Rupa's followers. Srila Svarup Damodar Goswami, Srila Rupa Goswami Prabhu, and Srila Sanatan Goswami Prabhu are most dear to Visvambhar.

rupa-priya mahajana,jiva-raghunatha hana,
tanra priya kavi krsnadasa
krsnadasa-priya-vara,narottama sevapara,
yanra pada visvanatha-asa [7]

Sri Rupa's dear followers are the great souls Sri Jiva and Sri Raghunath. Their dear follower is Srila Krsnadas Kaviraj. His dearmost follower is Sri Narottam, who is ever engaged in divine service. His feet are the aspiration of Sri Visvanath Chakravarti Thakur.

visvanatha-bhakta-satha,baladeva jagannatha,
tanra priya sri-bhaktivinoda
maha-bhagavata-vara,sri-gaura-kisora-vara,
hari-bhajanete janra moda [8]

The foremost devotees of Srila Visvanath Chakravarti Thakur are Srila Baladev Vidyabhusan and Srila Jagannath Das Babaji. Their dear follower is Srila Bhakti Vinod Thakur. His associate is the best of the topmost devotees, Srila Gaura Kisor Das Babaji, whose sole joy is Sri Hari's service.

tadanuga-mahajanasri-krsna-kirtana-dhana
yeba dila puri jaga kama
sri varsabhanavi-barasada sevya sevapara
tanhara dayita-dasa nama [9]

The follower of Srila Gaura Kisor Das Babaji, the great soul Dayita Das (Srila Saraswati Thakur), whose wealth is Sri Krsna-kirtan, fulfilled the desires of the whole world. He is the dearmost of Sri Varsabhanavi and is always engaged in Her service.

tad abhinna deha-divyasvarupa-rupa-raghu-jivya
sada sevya yanra padapadma
susiddhanta murti-dharasri sridhara guru-vara
rupanuga-sadhu-sreya-sadma [10]

Sri Dayita Das' nondifferent divine form, the living manifestation of Srila Svarup Damodar, Sri Rupa, and Sri Raghunath, whose lotus feet are to be served eternally, is the best of Gurus, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj. He is the embodiment of perfect siddhanta and the ultimate refuge for the sadhus who follow Sri Rupa.

tanra priya mano'bhistasthapane sada-sachesta
bhakti-sundara sri-govinda nama
tanra priya manonitaachara-prachare rata
sri bhakti-nirmal acharya nama [11]

His dear disciple, who constantly endeavours to fulfil his desires, is Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj. Srila Govinda Maharaj's dear successor, who is devoted to practising and preaching his teachings, is Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

ei parampara dhanasabe gaura-nijajana
tandera uchchhiste mora kama [12]

All the Gurus in this succession are associates of Sri Gauranga. I pray for their remnants.

— : • : —

 

<< Back to the main page

 

Listen online:

Download (2.5 Mb)

Bengali


 

Index:
Akrodha paramananda
Amara jivana
Aruna vasane
Atmanivedana tuya pade

Bara sukhera khabara gai
Bhagyadhisa-tvadiyo (Sri Guru Prasasti)
Bhajahu re mana
Bhaja re bhaja re amar
Bhuliya tomare
bimala hema jini

Chaudda-sata sata-sake
Dasa-avatara-stotram
Dhana mora Nityananda
Durlabha manava janma

Ei-bara karuna kara
E ghora samsare
Emona durmati

Gaurangera duti pada
Gaya gora madhur svare
Gopinath (Nivedana)
Gurudev! Bada krpa kari
Gurudev! Krpa-bindu diya

Ha ha bhakti-vinoda
Hari-bhakti-rasamrta-dana (Stava Kusumanjali)
Hari haraye Namah Krsna
Hari he dayala mora
He deva bhavantam vande

Jagannatha-suta (Nadiya nagare nitai neche)
Janama saphala ta'ra
Jaya guru maharaja (Sri Guru arati-stuti)
Jaya Guru Maharaja karuna-sagara (Sri Sri Nitai-Chaitanya arati)
Jaya jaya Gorachander
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Guru Sri Gaura Sri Nityananda Arati)
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Nitai Gauranga Arati, Nrisingha Palli)
Jaya jaya gurudever (Sri Guru arati)
Jayare jayare jaya Gaura-Saraswati
Jayare jayare jaya paramahamsa
Jaya Sachi-nandana
Jaya Radha-Madhava
Jaya Radhe, Jaya Krsna

Kabe habe bolo
Kabe Sri Chaitanya more
Kali kukura kadana
Ke yabi ke yabi
Ki jani ki bale
Ki-rupe paiba seva
Krpa kara Vaishnav Thakura

Mana tumi tirthe sada rata
Manasa deha geha
Mayura-mukuta

Namo namah tulasi maharani
Naumi sri-gurupadabjam (Sri Pranati Dasakam)
Nitai amara dayara avadhi
Nitai gunamani amara
Nitai-pada-kamala

Parama karuna

Radha bhajane yadi
Radha-kunda-tata
Radhe Radhe Govinda
Radhika-charana-padma

Samsara-davanala (Sri Gurvastakam)
Sarvasva tomara
Sri-gaura-mandala majhe
Sri Guru-charana-padma
Sri Guru-Parampara
Sri Guru-charana-padma
Sri Hari-vasare
Sri Krsna Chaitanya Prabhu daya kara more
Sri Krsna-Chaitanya Prabhu jive daya kari
Srila Raghunath Das Goswami Sochaka
Srimad Rupa-pada-rajah Prarthana Dasakam
Sri Nrsimha, Jaya Nrsimha
Sri Rupa-manjari-pada
Sri Sad-Goswamy-Astakam
Sri Sri Damodarastakam
Sri Srimad Gaura-Kishor-Namaskar Dasakam
Sri Sri Siksastakam
Suddha-bhakata
Sujanarvuda-radhita (Sri Sri Prabhupada-padma Stavakah)
Suno he rasika-jana

Thakura vaisnava-gana

Udila aruna

Vaisnav ke?
Vaisnava Thakura dayara
Vandana
Varaja-vipine yamuna kule

Yadi Gaura na ha'ta
Yasoda-Nandana Krsna
Yasomati-Nandana
Yasomati-stanya-payi (Nagare nagare gora gay)
Ye anila prema-dhana (Viraha-giti)

Dasavidha Nama-Aparadha

 

 

 


 

Continue Your Service,
By Hook or By Crook
'Maya will always try to take you away from the service, but you must forcefully keep yourself within service—that will be good for your spiritual life.'

 

      

Big-big Vaishnavs have the power to digest anything, but we are practitioners...

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE