Our Disciplic Succession:
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj  Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj  Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad
"The Sun Never Sets on Sri Chaitanya Saraswat Math":
Worldwide Affiliate Branches and Centres
 
ABOUT US GUIDANCE LIBRARY DAILY PRACTICE PHOTO CALENDAR CONTACT
 

***

Srila Krsnadas Kaviraj Goswami

 

jaya radhe, jaya krsna, jaya vrndavana
sri-govinda, gopinatha, madana-mohana [1]

All glory to Radha, Krishna, and Vrindavan! All glory to Sri Govinda, Gopinath, and Madan Mohan!

syama-kunda, radha-kunda, giri-govardhana
kalindi yamuna jaya,jaya mahavana [2]

All glory to Shyama Kunda, Radha Kunda, Govardhan Hill, the River Yamuna, and Mahavan!

kesi-ghata, vamsi-vata, dvadasa-kanana
yanha saba lila kaila sri-nanda-nandana [3]

All glory to Kesi Ghat, Vamsi Vat, and Vraja's twelve forests! Nanda's son performed His Pastimes in all of these places.

sri-nanda-yasoda jaya, jaya gopa-gana
sridamadi jaya, jaya dhenu-vatsa-gana [4]

All glory to Sri Nanda and Yasoda! All glory to Sridam and all the cowherd boys! All glory to Vraja's cows and calves!

jaya vrsabhanu, jaya kirtida sundari
jaya paurnamasi, jaya abhira-nagari [5]

All glory to Vrisabhanu and beautiful Kirtida! All glory to Paurnamasi! All glory to Vraja's cowherd girls!

jaya jaya gopesvara vrndavana-majha
jaya jaya krsna-sakha batu dvija-raja [6]

All glory to Gopesvar Siva in Vrindavan! All glory to Krishna's funny brahman friend, Madhumangal!

jaya rama-ghata, jaya rohini-nandana
jaya jaya vrndavana-vasi yata jana [7]

All glory to Ram Ghat! All glory to Rohini's son Balaram! All glory to all of Vrindavan's residents!

jaya dvija-patni, jaya naga-kanya-gana
bhaktite yanhara paila govinda-charana [8]

All glory to the brahman's wives and Kaliya's wives! Through their devotion, they attained Govinda's feet.

sri-rasa-mandala jaya, jaya radha-syama
jaya jaya rasa-lila sarva-mano rama [9]

All glory to the site of the rasa dance! All glory to Radha and Shyam! All glory to the rasa dance, which captures the hearts of all!

jaya jayojjvala-rasa sarva-rasa-sara
parakiya-bhave yaha vrajete prachara [10]

All glory to madhura-rasa, the best of all rasas, which is manifest in Vraja as paramour love!

sri-jahnava-pada-padma kariya smarana
dina krsna-dasa kahe nama-sankirtana [11]

Remembering the lotus feet of Sri Jahnava Devi, the humble Krishna Das chants the Holy Name.

 

— : • : —

 

 

<< Back to the main page

 

(1) Download (1.9 Mb)

(2) Download (1.2 Mb)


Bengali


 

Index:
Akrodha paramananda
Amara jivana
Aruna vasane
Atmanivedana tuya pade

Bara sukhera khabara gai
Bhagyadhisa-tvadiyo (Sri Guru Prasasti)
Bhajahu re mana
Bhaja re bhaja re amar
Bhuliya tomare
bimala hema jini

Chaudda-sata sata-sake
Dasa-avatara-stotram
Dhana mora Nityananda
Durlabha manava janma

Ei-bara karuna kara
E ghora samsare
Emona durmati

Gaurangera duti pada
Gaya gora madhur svare
Gopinath (Nivedana)
Gurudev! Bada krpa kari
Gurudev! Krpa-bindu diya

Ha ha bhakti-vinoda
Hari-bhakti-rasamrta-dana (Stava Kusumanjali)
Hari haraye Namah Krsna
Hari he dayala mora
He deva bhavantam vande

Jagannatha-suta (Nadiya nagare nitai neche)
Janama saphala ta'ra
Jaya guru maharaja (Sri Guru arati-stuti)
Jaya Guru Maharaja karuna-sagara (Sri Sri Nitai-Chaitanya arati)
Jaya jaya Gorachander
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Guru Sri Gaura Sri Nityananda Arati)
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Nitai Gauranga Arati, Nrisingha Palli)
Jaya jaya gurudever (Sri Guru arati)
Jayare jayare jaya Gaura-Saraswati
Jayare jayare jaya paramahamsa
Jaya Sachi-nandana
Jaya Radha-Madhava
Jaya Radhe, Jaya Krsna

Kabe habe bolo
Kabe Sri Chaitanya more
Kali kukura kadana
Ke yabi ke yabi
Ki jani ki bale
Ki-rupe paiba seva
Krpa kara Vaishnav Thakura

Mana tumi tirthe sada rata
Manasa deha geha
Mayura-mukuta

Namo namah tulasi maharani
Naumi sri-gurupadabjam (Sri Pranati Dasakam)
Nitai amara dayara avadhi
Nitai gunamani amara
Nitai-pada-kamala

Parama karuna

Radha bhajane yadi
Radha-kunda-tata
Radhe Radhe Govinda
Radhika-charana-padma

Samsara-davanala (Sri Gurvastakam)
Sarvasva tomara
Sri-gaura-mandala majhe
Sri Guru-charana-padma
Sri Guru-Parampara
Sri Guru-charana-padma
Sri Hari-vasare
Sri Krsna Chaitanya Prabhu daya kara more
Sri Krsna-Chaitanya Prabhu jive daya kari
Srila Raghunath Das Goswami Sochaka
Srimad Rupa-pada-rajah Prarthana Dasakam
Sri Nrsimha, Jaya Nrsimha
Sri Rupa-manjari-pada
Sri Sad-Goswamy-Astakam
Sri Sri Damodarastakam
Sri Srimad Gaura-Kishor-Namaskar Dasakam
Sri Sri Siksastakam
Suddha-bhakata
Sujanarvuda-radhita (Sri Sri Prabhupada-padma Stavakah)
Suno he rasika-jana

Thakura vaisnava-gana

Udila aruna

Vaisnav ke?
Vaisnava Thakura dayara
Vandana
Varaja-vipine yamuna kule

Yadi Gaura na ha'ta
Yasoda-Nandana Krsna
Yasomati-Nandana
Yasomati-stanya-payi (Nagare nagare gora gay)
Ye anila prema-dhana (Viraha-giti)

Dasavidha Nama-Aparadha

 

 

 


 

Strike While the Iron Is Hot
'You think, 'I will chant the Holy Name tomorrow—I will wait today, and from tomorrow I will start.' Are you sure you are going to be in this world tomorrow?'

 

      

We are all in one family, Sri Chaitanya Saraswat Math, that is Chaitanya Saraswata paribar, and if we can going on smoothly, if we can going on truly, we will get a good result.

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE